Fagområdet "Etikk, religion og filosofi"

I et helhetlig menneskesyn ser vi menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjon som en helhet. Dette fagområde retter oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

"Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger" (Jfr rammeplan i barnehagen)

Barnehagen er en miniatyr av samfunnet i sin helhet, og der finnes det uendelige variasjoner på liv og livssyn. Det kan være berikende i et fellesskap hvis vi sammen utvider horisonter og perspektiver i møte med hverandre. Alle barn kommer til barnehagen med ulike forutsetninger, erfaringer og fortellinger. Personalet skal møte dette og barns undringer her og nå - og våge å stille seg undrende, nysgjerrige og undersøkende sammen med dem. Som barnehage skal vi være med å bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.